AND
105 documents
return to data set
   
105 results (2/2 pages)     12      
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Shinkoku Pekin kōjō shashinchō 清代北京皇城写 [Scrapbook]1901Ogawa, Kazumasa 小川一真 (1860-1930)
Beijing jing guan 北京景觀1940Beijing te bie shi gong shu she hui ju guan guang ke 北京特 別市公署社會局觀光科.
China's old dwellings2000Knapp, Ronald G.
Pekin meishō 北京名勝 Peking1909Yamamoto, Sanshichirō 山本讃七郎
A souvenir of Peking1892Drew, Dora May; Drew, Edward Bangs
Burton Holmes travelogues - Down the Amur1917Holmes, Burton
History of the Peking summer palaces under the Ch'ing dynasty1934Malone, Carroll Brown
Gu du bian qian ji lue 古都變遷紀略1969Yu, Qichang 余棨昌
Gu du bian qian ji lue 古都變遷紀略1969Yu, Qichang 余棨昌
Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰1988Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明
Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产2003Bai,Kai 白凯
Huanghe bian de Zhongguo 黄河边的中国2000Huang, Jinqing 黄锦清
Pin wei she hua 品味奢华2008Wu, Renshu 巫仁恕
Jin dai Zhongguo she hui de xin chen dai xie 近代中国社会的新陈代谢1992Chen, Xulu 陈旭麓
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming 军事近代化与中国革命1994Feng, Zhaoji 冯兆基
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
Tou shi lao shang hai 透视老上海2004Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文
Zhongguo shang ye shi 中国商业史1936Wang, Xiaotong 王孝通
Min zu zi ben chuang ban he jing ying de gong ye 民族资本创办和经营的工业1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Di guo zhu yi dui Zhongguo gong kuang shi ye de qin lüe he long duan 帝国主义对中国工矿事业的侵略和垄断1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Qing zheng fu、Beiyang zheng fu he Guomindang guan liao zi ben chuang ban he long duan de gong ye 清政府、北洋政府和国民党官僚资本创办和垄断的工业1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱2001Wang Fansen 王汎森
Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论2003Wang ermin 王尔敏
Liang Qichao yu zhongguo jin dai si xiang 梁启超与中国近代思想1986Joseph R. Levenson
Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史2005Zhao Rongguang 赵荣光
Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史1928Tang, Shouchang 唐守常
Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史2004Jonathan D. Spence
Zhongguo xin wen yu lun shi 中国新闻舆论史2008Lin, Yutang 林语堂
Xi qu you ling shi 戏曲优伶史1995Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图
Liu min shi 流民史1997Lu, Deyang 陆德阳
Hu jinquan tan dian ying 胡金铨谈电影2011Hu, Jinquan 胡金铨
Xin zhongguo dian ying shi 新中国电影史2002Yin, Hong 尹鸿;Ling, Yan 凌燕
Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史2002GUAN, Wei 关卫
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
Ju long de tui bian 巨龙的蜕变Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Zuo tu you shi yu xi xue dong jian - Wan qing hua bao yan jiu 左图右史与西学东渐-晚清画报研究2008Chen Pingyuan 陈平原
Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China1992Huang Guangyu (ed.) 黃光域
A visit to India, China, & Japan in the year 18531855Taylor, Bayard
Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄1936Powell, John Benjamin
Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄1926Powell, John Benjamin
Beijing shi jie xiang ming cheng lu 北京市街巷名称录1958Bei jing shi gong an ju 北京市公安局编
Bei Jing He Shang Hai De Wen Hua Jing Shen 北京和上海的文化精神1994Yang, Dongping 杨东平

The book takes Shanghai and Beijing as its research subjects, exploring the similarities and differences between 'Jingpai culture' and 'Haipai culture' from three dimensions: urban, cultural, and human, primarily in the contemporary context, over a span of approximately a century

本书以上海和北京这两个城市的研究对象,从城市、文化、人三个维度,在大约一个世纪的时间跨度内,以当代为主,探讨了“京派文化”和“海派文化”的异同。

   
105 results (2/2 pages)     12      
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012/2017 IrAsia - Projet Director: Feng Yi
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.038s