AND
63 documents
return to data set
   
63 results (1/2 pages)     12       
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Document ID Original title Year Year range Transliteration 

2216Beijing Forbidden City Satellite View

2215北京市區交通路線圖1970Beijing shiqu jiaotong luxian tu

2172Beijing [in Russian]1973Beijing

1667實測北京内外城地圖1913Shice beijing nei wai cheng ditu

1666京都市内外城地圖1918Jingdu shi nei wai cheng ditu

858新測北京內外城全圖1921xin ce beijing nei wai cheng quan tu

832Legation quarter and its surroundings1924Legation quarter and its surroundings

831BeijingBeijing

830Peking Legation QuarterPeking Legation Quarter

829Cook's skeleton map of Peiping1935Cook's skeleton map of Peiping

828Plan of PekingPlan of Peking

827北京市區圖2005Beijing shiqu tu

826Peking Legation Quarter 19001900Peking Legation Quarter 1900

825Peking Legation Quarter 1900-19021900-1902Peking Legation Quarter 1900-1902

824元大都城 (1341-1368)1341-1368Yuan dadu cheng

823明皇城 (1621-1644)1621-1644Ming huangcheng

822金中都城 (1160-1212)Jin zhong ducheng

821北京謊稱保護規劃 - 04 歷史演變圖2003Beijing huangcheng baohu guihua - Lishi yanbiantu

820民國北平市1947Minguo beiping shi

819歷史的都市 - 北京1915Lishi de dushi - Beijing

818最新北京市街地圖1938Saishin pekin shigai chizu

817北京1940Beijing

8161950 北京街道详图20041950 Beijing shi jiedao xiangtu

815京城全圖1865Jing cheng quan tu

814最新北平全市詳圖1934Zui xin beiping quan shi xiangtu

813Chinese plan of the city of Peking1842Chinese plan of the city of Peking

8111943年北京城航拍图19431943 nian beijing cheng hangpai tu

809Plan of PekingPlan of Peking

807順直地形圖 - 北京及其附近1928Shunzhi xingxing tu - Beijing ji qi fujin

806Plan de Pékin1900Plan de Pékin

805Peking1903Peking

804北京都市計畫要圖Beijing dushi jihua yaotu

803北京都市計畫一般圖Beijing dushi jihua yiban tu

802民國北平市1947Minguo beiping shi

801最新北京詳細全圖1916Zuixin beijing xiangxi quan tu

651日譯北京名勝圖19--Niyaku Pekin meishō zu

650北京名勝遊覧圖019--Beijing ming sheng you lan tu - Pekin meishō yūran zu

305北京交通游览图2006Beijing jiaotong youlan tu

291清北京城1750Qing beijing cheng

290元大都1341-1368Yuan da du

289Guide to Peking and Neighborhood1909Guide to Peking and Neighborhood

288明北京城1573-1644Ming beijing cheng

287The Map of Peiping (Peking)1936The Map of Peiping (Peking)

286新測實用北平都市全圖1930Xince shiyong beiping dushi quan tu

285Plan of Peking inside its Walls1930Plan of Peking inside its Walls

283北京市地图2003Beijing shi ditu

282北京城市全图2000-2006Beijing chengshi quan tu

281Beijing1982Beijing

270實測北平市內外城地形圖1937(Shi ce) Beiping Shi nei wai cheng di xing tu

267Xin ce shi yong Beiping du shi quan tu 新測實用北平都市全圖1930Xin ce shiyong beiping dushi quan tu

265The map of Peiping1928

253A map and history of Peiping1936

241北平市區域圖1936Beiping shi quyu tu

240北平市交通圖 (一)1936Beiping shi jiaotong tu (yi)

238北平市交通圖 (二)1936Beiping shi jiaotong tu (er)

178Plan of Peking1909

177北平市詳圖1947Beiping shi xiangtu

176Eastern China - Peking1925

175The Map of Peking1918-1921

174北京1920Beijing
   
63 results (1/2 pages)     12       
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012/2017 IrAsia - Projet Director: Feng Yi
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.036s